NAŠ TIM 
12_dr Vesna Ecim Zlojutro.jpg
prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro, specijalista ginekologije i akušerstva

Po završetku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 1984. godine, magistrirala je na Medicinskom fakultetu Banjaluka 1999. godine sa temom „Vrijednosti acidobaznog statusa kao parametar u ocjeni težine EPH gestoza“.

Doktorsku disertaciju odbranila je, takođe, na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 2001. godine sa temom „Značaj i prednosti mjerenja protoka kroz arteriju cerebri mediju, fetalnu aortu i umbilikalnu arteriju collor dopler tehnikom u odnosu na kardiotokografju kod gestoza“.

Na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci radila je najprije kao stručni saradnik, asistent, viši asistent, docent, potom vanredni profesor, a danas obavlja funkciju redovnog profesora na katedri za ginekologiju.

  • Pohađala je brojne edukacije iz ultrazvuka, perinatologije, interventog ultrazvuka, kolposkopije i laparoskopije.

  • Učesnik je brojnih kongresa, simpozijumima u svijetu i kod nas kao predavač ili autor radova.

  • Napisala kao autor i koautor dvije knjige i dvije monografije, te mnogobrojne stručne i naučne radove.

  • Član Društva doktora medicine Republike Srpske.

  • Član Komore dokrora medicine Republike Srpske.

  • Predsjednik je Udruženja ginekologa i obstetričara Republike Srpske (organizovala mnogobrojne stručne  sastanke, simpozijume, „Prvu školu“ ultrazvuka u Republici Srpskoj, potom. 1. Kongres ginekologa i obsteričara u Republici Srpskoj sa međunarodnim učešćem).

  • Potpredsjednik Udruženja ginekologa i obstertričara Republike Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.