Kredit za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje 

Potpuno posvećeni podršci parovima da se ostvare u najljepšoj životnoj ulozi, roditeljstvu, ZU „Medico-S“ je u saradnji sa NLB bankom obezbjedila i beskamatno kreditiranje procedura vantjelesne oplodnje, kao i ostalih usluga koje se obavljaju u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Kreditnu liniju pacijenti ZU "Medico-S" mogu da koriste i za procedure vantjelesne oplodnje, donacije ili preimplantacijske genetske dijagnostike u partnerskim klinikama grupacije Pronatal u Češkoj.

Kome je namjenjena linija beskamatnog kreditiranja?

Kredit je namjenjen pacijentima za usluge koje pruža ZU „Medico-S”, odnosno partnerske klinike grupacije Pronatal u Češkoj, a korisnik kredita može biti fizičko lice sa redovim mjesečnim primanjima.

Koliki je najviši iznos kreditnih sredstava?

Banka odobrava kredite do iznosa fakturne vrijednosti usluga.

Koji je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 5 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama u skladu sa planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prva rata dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kreditnih sredstava.

Koliko iznose nominalna i efektivna kamatna stopa na kredit?

Korisnik kredita ne plaća kamatu, te otplaćuje glavnicu kredita u jednakim mjesečnim ratama. Za svoje pacijente ZU „Medico-S“ snosi troškove obrade zahtjeva kredita, kamatu za kompletan period otplate kredita i troškove mjenica.

Koji su mogući instrumenti obezbjeđenja kredita?

Administrativna zabrana, mjenice, jemstvo fizičkih lica i jemstvo pravnih lica ili drugo adekvatno obezbjeđenje. Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti korisnika kredita. Ukoliko se obaveze po kreditu ne izmiruju u ugovorenom roku, nakon usmenih i pisanih opomena korisniku kredita i jemcima, postupak naplate se dalje vrši aktiviranjem instrumenata obezbjeđenja i to sljedećim redoslijedom: naplata putem administrativne zabrane, naplata sa svih računa korisnika kredita i jemaca, te nakon otkaza kredita i sudskim putem.

Obaveze se izmiruju sljedećim redoslijedom: troškovi, kamata i glavnica kredita.

Kada se odobrena kreditna sredstva mogu koristiti i na koji način?

Kreditna sredstva se mogukoristiti četrnaest dana od dana zaključenja Ugovora o kreditu ili ranije, na zahtjev korisnika kredita. Kreditna sredstva se isplaćuju na račun zdravstvene ustanove koji je otvoren kod NLB Banke a.d. Banja Luka.

Koja dokumentacija je neophodna za odobrenje kredita?

Osnovna dokumentacija, koju korisnik dostavlja Banci:

  • zahtjev za kredit (obrazac Banke),

  • predračun/faktura izdata od strane ZU "Medico-S” Banja Luka,

  • kopija lične karte (document se skenira u Banci),

  • dokument, kojim se utvrđuje tačna adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.),

  • finansijski dokumenti - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom dostaviće: potvrdu o stalnom zaposlenju i platne liste za posljednja tri mjeseca i lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama dostaviće: potvrdu o zaposlenju, tri posljednje rekapitulacije plaćenih poreza i doprinosa sa spiskom radnika ovjerene u banci u kojoj je uplata izvršena i

  • ugovor o davanju jemstva, zaključen između podnosioca zahtjeva i jemca. 

U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

Više informacija o beskamatnom kreditiranju zainteresovani pacijenti mogu dobiti pozivom na jedan od brojeva ZU "Medico-S" ili u nekoj od poslovnica NLB Banke.